Kalite Yönetim Sistemi

feature img

Kalite Yönetim Direktörü

    Birimi                          : Kalite Yönetim Birimi
    Görev Adı                   : Kalite Yönetim Direktörü
    Amiri                           :  Mesul Müdür
    Üst Amiri                    : Başhekim Yardımcısı
    Vekalet Durumu      : Kalite Yönetim Biriminden diğer görevlendirilen personel
    Nitelik Profili             : Sağlıkta kalite uygulamaları konusunda deneyimli ve eğitimli,  en az dört yıllık lisans mezunu olması

GÖREV AMACI:

Hastane SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanmak.Sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak

 

YETKİ VE SORUMLULUKLAR:


 

Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.

 

    SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

o Öz değerlendirme sürecini yönetir.

o Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir..

o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir..

o SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

 

o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

    Kurumun kalite yönetimi konusundaki, belirlenmiş olan misyon, vizyon ve ilkelerini, hizmet sunumuna yönelik politikalarını uygulamalar ile eşleştirerek takip eder, geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar ve bu konuda üst yönetime rapor verir.
    Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.
    Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koyar.
    Bunun için gerekli kaynak ve imkanları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlar.
    Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımın sağlanması, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasını sağlar.
    Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlar.
    Yapılan çalışmaları değerlendirir ve sonuçlar konusunda kurum çalışanlarına bilgi verir.
    Kalite ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve kalite el kitabı, prosedürler ve iş talimatları gibi bilgilendirici metinler hazırlar.

 

    SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kalite Yönetim Direktörü; Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi,Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesinin doğal üyesidir.


Güncel Duyurular https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr

Kurul Listesi

Alternatif link : pdf dosyamız